Általános Hirdetési Feltételek

Utolsó frissités / Hatályos: 2018. 07.01-től

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató adatai: 

A Szolgáltató neve: InterTicket Kft.
Székhelye és postai címe: 1139 Budapest, Váci út 99., Balance Building 6.emelet
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-736766
Adószáma: 10384709-2-41
E-mail címe: interticket@interticket.hu
Honlapjának címe: www.jegy.hu
Ügyfélszolgálat chat: Kattintson ide
Hirdetési kapcsolattartás: +36-30-668-4819, Budaházy Eszter
Tárhely szolgáltató neve: T-Systems Adatpark 
Tárhely szolgáltató címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.  

A Szolgáltató írásbeli megrendelés alapján ellenszolgáltatás fejében hirdetési lehetőséget kínál szerződött partnereinek a Jegy.hu internetes jegyértékesítési portálon és a Jegy.hu mobilalkalmazásban, a Jegy.hu rendszeres és/vagy alkalmi hírlevelében, valamint a Jegy.hu Facebook és egyéb közösségi média oldalain.
 

II. MEGRENDELÉS

1. A hirdetés közzétételére a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött eseti megrendelések és visszaigazolások alapján jelen hirdetési feltételekben foglaltak szerint kerülhet sor. Jelen feltételek valamennyi hirdetés megjelentetésére irányadóak, feltéve, hogy a Felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

2. Megrendelést a Szolgáltató levélben vagy e-mail útján fogad el a Megrendelő által kitöltött és aláírt Megrendelőlap alkalmazásával. A Megrendelőlap mintáját a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. A megrendelést az InterTicket alábbi e-mail címére kell eljuttatni: hirdetes@interticket.hu. A Szolgáltató a hozzá beérkezett hirdetési megrendeléseket minden esetben írásban, email-ben, munkanapokon 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelő felé azzal, hogy amennyiben a Megrendelő lapon kitöltött adatok módosítása, vagy kiegészítése szükséges, arra külön felhívja a figyelmet, továbbá jelzi, amennyiben a megrendelésben szereplő konkrét hirdetési igénytől eltérő módon tud csak eleget tenni a hirdetési megrendelésnek.

3. Megrendelő a megrendeléstől eltérő visszaigazolás esetén a visszaigazolás kézbesítését követő 24 órán belül jogosult a Megrendelését minden jogkövetkezmény nélkül írásban lemondani. Amennyiben Megrendelő a visszaigazolást követő 24 órán belül nem él ezen jogával, az úgy tekintendő, hogy a Szolgáltató visszaigazolásában foglaltak szerint jött létre a szerződés a felek között.

4. A hirdetés megrendelésekor a Megrendelő köteles a cégnyilvántartásban (vagy a rá vonatkozó más közhiteles nyilvántartásban) szereplő adatokkal (név, székhely, cégjegyzékszám vagy nyilvántartási szám, adószám, képviselő) azonosítani magát, illetve köteles megjelölni a kapcsolattartó személy nevét, e-mail és telefonos elérhetőségét. Az InterTicket a szerződés létrehozása és a Megrendelő beazonosítása érdekében követelheti, hogy a Megrendelő az adatokat hitelesen tanúsító azonosító dokumentumokat, illetve aláírási címpéldányát eredetiben mutassa fel az InterTicket képviselőjének.

5. Amennyiben a Megrendelő más nevében rendel meg hirdetést, úgy rendelkeznie kell a hirdetés elhelyezésére vonatkozó írásbeli engedéllyel. Amennyiben a Megrendelő a saját nevében eljárva harmadik fél hirdetését közvetíti, vagy harmadik fél javára szolgáltat hirdetést, meg kell neveznie a tényleges hirdető fent felsorolt adatait is.

6. A hirdetésnek egyértelműen kell utalnia a meghirdetett társulatra, előadásra, előadóra, esetlegesen termékre vagy márkanévre.

7. A hirdetési szerződés a Megrendelés InterTicket által történő írásos (e-mail) visszaigazolásával jön létre a Megrendelő és az InterTicket között. A Megrendelés InterTicket részére történő megküldésével, illetve a szerződés létrejöttével a Megrendelő a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi és elfogadja.

8. Az InterTicket fenntartja a jogot, hogy a hirdetés megjelenítésére ne kössön szerződést a Megrendelővel, amely döntését indokolni nem köteles. Az InterTicket a Megrendelés elfogadását meghatározott fizetési feltételek teljesítéséhez vagy minimum megrendeléshez kötheti.
 

III. A HIRDETÉS

1. A megrendelt hirdetésekhez a hirdetés tartalmát Megrendelő saját hatáskörében készíti el és közzétételre készen juttatja el az InterTicket részére.

2. Megrendelő a megjelenés megelőző legkésőbb 3. munkanapon köteles a reklám anyagot a Megrendelési lapon feltüntetett formátumban, a megrendelési lapon feltüntetett címre eljuttatni. Amennyiben a fenti időn belül a reklám anyagot megrendelő nem juttatja el a Szolgáltatónak, úgy azt Szolgáltató úgy tekinti, hogy Megrendelő a megrendelésétől elállt, ez azonban nem érinti a Megrendelő jelen ÁSZF III. részében foglalt bánatpénzt fizetési kötelezettségét. Amennyiben a hirdetési anyag késedelmes vagy hibás leadásából adódóan sérül a Megrendelés ütemezése, InterTicketet semmifajta felelősség nem terheli.

3. A Szolgáltató minden reklám anyagot a kézhezvételt követően előzetesen tartalmi és technikai szempontból megvizsgál, és ha a megjelentetésnek bármilyen akadálya merülne fel, úgy a Megrendelőt haladéktalanul szóban és írásban egyaránt értesíti. A Szolgáltató a már lekötött és visszaigazolt megrendelést is jogosult visszautasítani, amennyiben hirdetési anyag a jelen szerződési feltételekben rögzítettekbe, vagy a hatályos jogszabályokba ütközik akár tartalmi, akár technikai okból. Az InterTicket a vonatkozó jogszabályokat, közerkölcsöt vagy közízlést sértő, az InterTicket, illetve partnerei arculatával ütköző tartalmú, az InterTicket, illetve partnerei üzleti érdekeivel ellentétes, a nem megfelelő minőségben elkészített, a magyar helyesírási szabályoknak meg nem felelő, illetve a jelen ÁSZF bármely rendelkezését sértő hirdetési anyagokat jogosult visszautasítani. Amennyiben az InterTicket részéről kifogás merült fel a hirdetési anyaggal kapcsolatosan, Megrendelő köteles a kifogásolt pontokat korrigálni, illetve új hirdetései anyagot küldeni. Amennyiben a Megrendelés ennek elmulasztása vagy csúszása miatt késedelmes vagy nem teljesül, az InterTicketet semmifajta felelősség nem terheli.

4. A Megrendelő teljes körű felelősséget vállal a reklám tartalmáért. A reklám nem ütközhet a reklámozásra és a tisztességtelen piaci magatartásra vonatkozó jogszabályokba, különös tekintettel, de nem kizárólag a dohány-, alkohol, szexuális termékek valamint fegyverek és szerencsejátékok reklámozásának szabályaiba. A reklám nem lehet sértő, gyűlöletkeltésre alkalmas vagy megfélemlítő jellegű, nem tartalmazhat vulgáris, obszcén tartalmakat, nyíltan szexuális tartalmú képeket vagy szövegeket. A hirdetés nem sértheti harmadik személyek jogait, beleértve a szerzői jogot, védjegyeket, adatvédelmi jogokat, a képmáshoz való jogot és más személyhez fűződő vagy vagyoni jogokat. A hirdetés közzétevőjének rendelkeznie kell a közzétett anyagokra vonatkozó szükséges szerzői és más jogosultságokkal. Megrendelő felel továbbá a hirdetési anyagokban közölt információk helytállóságáért. A harmadik fél által ezekből adódóan támasztott kárigényekért és esetleges bírságokért saját hatáskörben helyt áll.

5. A reklám nem lehet félrevezető vagy megtévesztő. Amennyiben a reklám valamely promóciót hirdet meg (pl. kedvezményes árú belépőjegyek vagy ajándék a jegyek mellé stb.), akkor a promócióban meghirdetett feltételeknek mindaddig fenn kell állniuk, amíg a reklám az InterTicket felületein megtalálható. A promóció végének időpontjáról a fogyasztót megfelelően tájékoztatni kell. Amennyiben a meghirdetett promóció belépőjegyre vonatkozik, annak elérhetőnek kell lennie a www.jegy.hu honlapon is, a meghirdetett promóciós feltétellel.

6. Megbízó köteles a jogsértő hirdetési tartalom miatt esetlegesen az InterTicketre rótt bírságot, kárt, jogdíjat felszólításra megtéríteni, a jogsérelmet szenvedett félnek megfelelő elégtételt szolgáltatni.

7. A hirdetési anyagok technikai specifikációját az InterTicket által a www.jegy.hu weboldalon közzétett, mindenkor hatályos „Médiaajánlat” elnevezésű dokumentum tartalmazza. A Médiaajánlat a jelen pontban foglaltakon túl további követelményeket is előírhat.
 

IV. LEMONDÁSA, MÓDOSÍTÁS

1. A reklámozás kezdő napját követően a Megrendelő jogosult bármikor úgy rendelkezni, hogy a Szolgáltató a hirdetését a reklámfelületről távolítsa el, amely felszólításnak a Szolgáltató köteles haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eleget tenni. A Megrendelő e pontban foglalt rendelkezése nem érinti az eredeti megrendelésben foglalt árat, amelyet az eredeti megrendelés szerint kell megfizetni.

2. Az InterTicket által írásban visszaigazolt Megrendelést Megrendelő legkésőbb a megrendelt megjelenés kezdő dátumánál 15 (tizenöt) nappal korábban, írásban vonhatja vissza.

3. Amennyiben a megrendelést a megrendelő 15 napon belül vonja vissza, az alábbi mértékű bánatpénz megfizetésére köteles:

  • 14 – 8 nap között a megrendelés kedvezményekkel csökkentett értékének 40 %-a;
  • 7 – 3 nap között a megrendelés kedvezményekkel csökkentett értékének 70 %-a;
  • 3 napon belül a megrendelés kedvezményekkel csökkentett értékének 90 %-a.

3. Amennyiben a Megrendelő a Megrendelés értékét nem érintő módosítási igénnyel lép fel, az InterTicket törekszik annak megvalósítására.  Amennyiben a módosítás nem megvalósítható, az eredeti Megrendelés érvényes.
 

V. HIRDETÉSEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK

1. Az InterTicket fenntartja a jogot, hogy egyazon oldalletöltés során a Megrendelő versenytársának hirdetése is megjelenjen.

2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a reklámot eltávolítsa, ha az a Szolgáltató versenytársát vagy versengő terméket népszerűsítené vagy a Szolgáltató üzletmenetét bármely okból negatív módon befolyásolná.

3. Az InterTicket fenntartja a jogot a médiafelületek portfoliójának megváltoztatására, amely nem minősül a szerződés módosításának.

4. Amennyiben valamely harmadik személy alapos indokkal, jogsértésre hivatkozással kéri valamely hirdetés megjelenésének felfüggesztését vagy megszüntetését, InterTicket köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt, valamint InterTicket jogosult a megjelenést felfüggeszteni. Megrendelő ez esetben a közlést követő 24 órán belül köteles írásban nyilatkozni a kért felfüggesztésről vagy megszüntetésről. Ha a Megrendelő továbbra is kéri a hirdetés megjelenítését, úgy köteles nyilatkozni a bejelentésben foglaltakról és vállalni a teljes anyagi és egyéb felelősséget. InterTicket indokolt esetben a Megrendelőt határidő biztosítása mellett megfelelő anyagi biztosíték adására kötelezheti, melynek teljesítéséig a felfüggesztést fenntarthatja, elmaradása esetén a megjelenést megtagadhatja. InterTicket ettől függetlenül is dönthet úgy, hogy a Hirdetés megjelenítését a Megrendelő nyilatkozata vagy az általa adott biztosíték ellenére nem vállalja.

5. A Szolgáltató a jogviszony időtartama alatt bármikor jogosult a szolgáltatási díjat a Megrendelő által szervezett rendezvény jegyértékesítését végző társaságra engedményezni.

6. Az Szolgáltató, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel. 
A Felhasználóknak szóló e-mail kiküldésével összefüggő feladatokat az adatkezelővel kötött szerződés alapján, a Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Rétköz u. 7.), vagy az Emarsys eMarketing Systems AG (Marzstrasse 1, 1150 Bécs, Ausztria) mint adatfeldolgozó végzi. 
Az Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatos bővebb tájékoztatás folyamatosan elérhető, a Szolgáltató által üzemeltetett Jegy.hu weblap kezdő oldalának láblécében, Adatkezelési tájékoztató


VI. HIRDETÉSI DÍJAK, SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A hirdetések árát a Szolgáltató Médiaajánlata tartalmazza. A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja, ugyanakkor a már megrendelt hirdetések a rendeléskori áron kerülnek kiszámlázásra.A mindenkor érvényes árlista itt található
A részletes Médiaajánlatot a Szolgáltató partnercégének weboldalán itt olvashatja.
Az OJT Kft. az InterTicket megbízott marketingértékesítő partnere; a Jegy.hu internetes jegyértékesítési portálon és a Jegy.hu mobilalkalmazásban, valamint a Jegy.hu Facebook és egyéb közösségi média oldalain ellenszolgáltatás fejében hirdetési lehetőséget kínál.
A Médiaajánlatban található árak listaárak, amelyek nem tartalmazzák a mindenkori ÁFA összegét, valamint a kedvezményeket. A különböző kedvezmények nem vonhatóak össze, kivéve, ha a felek közötti írásos szerződés kifejezetten így rendelkezik.

2. Az InterTicket saját döntése alapján a Médiaajánlatban található listaárakhoz viszonyított kedvezményes árakat alkalmazhat. Az egyes Megrendelésekben foglalt, az InterTicket által adott kedvezmények a felek által kölcsönösen védett üzleti titkot képeznek. A Szolgáltató a mennyiségi kedvezményt ad a Médiaajánlatban olvasható Kedvezményes csomag ajánlataink táblázatban láthatóaknak megfelelően.  Amennyiben a Megrendelő a mennyiségi kedvezményt igénybe kívánja venni, úgy vállalja a külön szerződés szerinti megjelenésszám határidőn belüli felhasználását. Amennyiben a külön szerződés szerinti megjelenésszám a külön szerződésben foglalt határidőben nem kerül felhasználásra, a Megrendelő köteles a hirdetések kedvezmény nélküli árát megfizetni.

3. A Médiaajánlatban található listaárak nem foglalják magukba a hirdetési anyag esetleges megtervezését, megvalósítását, illetve az elkészítés költségeit.

4. A szolgáltatás díját – ha erre vonatkozóan más megállapodás nem születik – a Szolgáltató a megjelenés utolsó napjától számított 15 napon belül leszámlázza. A számla kiegyenlítése a számla kiállításától számított 8 napon belül átutalással, az OTP Bank Zrt. 11786001-20086378-00000000 sz. számla javára történik. A számlával kapcsolatos kifogásokat, észrevételeket annak az InterTicket általi kézbesítésétől számított 5 (öt) napon belül írásban kell közölni. Ennek elmaradása a számla elfogadását jelenti. InterTicket a számlát jogosult postai úton egyszerű levélben, vagy elektronikus számlázás esetén e-mail-ben megküldeni.

5. A számla teljesítésének időpontja a számla értékének jóváírása az InterTicket bankszámláján. A hirdetési díj késedelmes teljesítése esetén Megrendelő a jegybanki alapkamat kétszeresét köteles késedelmi kamatként megfizetni, emellett viselni a késedelmes teljesítés során fellépő behajtási- és perköltségeket; InterTicket jogosult a Megrendelővel fennálló, az ÁSZF hatálya alá tartozó valamennyi szerződését egyoldalúan felmondani, a folyamatban lévő és esedékes teljesítéseket külön figyelmeztetés nélkül felfüggeszteni és új Megrendelések befogadását megtagadni.

6. Az InterTicket számlájával szemben beszámításnak kizárólag az InterTicket kifejezett erről szóló elfogadó-nyilatkozata alapján lehet helye. 
 

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével. Megszüntethető a szerződés továbbá bármelyik fél azonnali hatályú rendkívüli felmondásával, ha a szerződő fél a másik felet a súlyos vagy ismétlődő szerződésszegésének abbahagyására és a következmények elhárítására írásban felszólította és a másik fél annak a felszólításban biztosított megfelelő határidő ellenére sem tett eleget.

2. Rendezvények reklámozása esetén a Szolgáltató nem garantálja, hogy a Megrendelő által elhelyezett hirdetés miatt az eladásra felkínált belépőjegyek elfogynak.

3. Amennyiben Megrendelő az InterTickettel szemben adott Megrendeléssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban kártérítési igényt támaszt, annak összege nem haladhatja meg a Megrendelés értékét. Amennyiben a visszaigazolt hirdetés nem jelenik meg a vállalt határidőben vagy tévesen, hibásan jelenik meg, a Megrendelő ezt köteles haladéktalanul írásban jelezni az InterTicket felé. Megrendelő kártérítési igénnyel kizárólag akkor léphet fel, amennyiben a szerződés szerinti megjelenésre a jelzés megérkezését követő 3 (három) napon belül sem kerül sor, feltéve, ha a megjelenés elmaradása vagy hibája az InterTicketnek felróható és a hiba olyan súlyú, amely a Hirdetés értelmét lényegesen befolyásolja. InterTicket ez esetben sem vállalja az elmaradt haszon megfizetését, továbbá nem felel az olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel (különös tekintettel az internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai, vagy egyéb körülményekért, amelyek az internet működésével együtt járnak).

4. A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdések esetén a gazdasági reklámtevékenység feltételeiről, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, az információs társadalommal összefüggő kérdésekről szóló jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezési az irányadóak.

 

1.sz. Melléklet

Megrendelés MINTA

Ajándékozz jegy.hu
ajándékutalványt!

Az ajándékutalvány a Jegy.hu rendszerében használható fel az elérhető programokra (színház, koncert, fesztivál, sport) történő jegyvásárláskor.

Kultúrát otthonról
online.jegy.hu

Élvezd otthonod kényelméből az online streaming kínálatunkat!

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Ha szeretnél értesülni legfrissebb ajánlatainkról, aktuális kedvezményeinkről és induló jegyelővételeinkről iratkozz fel hírlevelünkre!

Figyelem! A vásárlási időkorlát hamarosan lejár!
becsült lejárati idő:
00:00

tétel a kosárban

összesen:


Lejárt a vásárlási időkorlát! Kérjük, állítsd össze a kosarad újra!