Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2024. március 8-tól

 

 

I. Az Adatkezelő (Szolgáltató)

 A Szolgáltató neve: InterTicket Kft.
 Székhelye és postai címe: 1139 Budapest, Váci út 99.
 Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
 Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-736766
 Adószáma: 10384709-2-41
 E-mail címe: interticket@interticket.hu
 Honlapjának címe: www.jegy.hu
 Ügyfélszolgálat elérhetősége: Chat alkalmazáson keresztül a Jegy.hu bármely oldaláról
 Ügyfélszolgálat e-mail címe:

interticket@interticket.hu

online eseményeknél (élő közvetítés, video): online@interticket.hu

 Panaszkezelés helye és elérhetőségei:

1139 Budapest, Váci út 99. Balance Building

Chat alkalmazáson keresztül a Jegy.hu bármely oldaláról
interticket@interticket.hu
Munkanapokon 10.00 - 16.00 óra között

 Tárhely szolgáltató neve: T-Systems Adatpark
 Tárhely szolgáltató címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.
 Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-54216/2012.
Adatvédelmi tisztviselő email: adatvedelmi.tisztviselo@interticket.hu

 

II. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

1. Az Szolgáltató, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

2. Az Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető, a Szolgáltató által üzemeltetett Jegy.hu weblap kezdő oldalának láblécében.

3. A Szolgáltató jogosult az Adatkezelés tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési tájékoztató módosításának esetén a Szolgáltató a felhasználót a változások Jegy.hu oldalon történő közzététele útján értesíti. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót.

4. A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató adatkezelési gyakorlatát a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza. 

5. A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.); - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 

- 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

6. A Szolgáltató a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel. 

7. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

8. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

III. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, a személyes adatok megismerésére jogosultak

1. A Szolgáltató adatkezelései az alábbi jogalapokon alapulnak (GDPR 6. cikk (1)): 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás); 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése); 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség); 

d) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek).

2. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. 

3. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy a Szolgáltató rendszerén keresztül szolgáltatást nem vehet igénybe. 

4. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a felhasználókat. 

5. Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

6. Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

7.Online webshop szolgáltatás (belépőjegy, utalvány, könyv, hanghordozó, parkolójegy stb. vásárlása) – vásárlási tranzakció, beléptetés, értesítés (egyszeri vásárlás)

Az adatkezelés célja: a weboldalon található webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a felhasználó, mint jegyvásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése (az előadással kapcsolatos technikai értesítések, így pl. előadás változásai, elmaradása, időpontváltozás, parkolási információk stb.), a fizetés lebonyolításának lehetősége a fizetési szolgáltató segítségével, a felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, beléptetési adatok átadása a rendezvény szervezőjének, a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, telefonszám (a fizetési szolgáltató által megkövetelt adat, de esetleges műsor-, helyszín-, időpontváltozás esetén lehetőséget ad arra is, hogy ügyfélszolgálatunk, vagy a rendezvény szervezője azonnal értesíthesse a jegyvásárlót), e-mail cím, az előzetes regisztráció során megadott jelszó, házhozszállítás kérése esetén a megadott szállítási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, vevőkód, ajándékutalvány száma, kultúra utalvány száma. 

Az adatok törlésének határideje: a tranzakcióban szereplő legutolsó előadást követő 210 nap, abban az esetben, ha az előadás meghatározott időpontban kerül megtartásra. Dátum nélküli rendezvény esetében az adatok törlésére a tranzakció időpontját követő 18 hónappal kerül sor. Ha egy adott tranzakcióban vegyesen kerültek megvásárlásra dátummal rendelkező, illetve dátum nélküli előadások, akkor a fenti számítás szerinti legkésőbbi időpontig tároljuk a tranzakciókhoz kapcsolódó adatokat.  

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlási tranzakció meghiúsulása.

A személyes adatok forrása: az érintett.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatokat a Szolgáltató ügyfélszolgálatának munkatársai ismerik meg. 

7.A. Amennyiben a vásárlási tranzakcióval kapcsolatosan a 7. pontban jelzett adatmegőrzési idő alatt, a vásárlási tranzakcióval kapcsolatosan jogvita alakul ki, a Szolgáltató az adatokat az elévülési időn belül (5 év) őrzi meg, ennek jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont. Egyebekben a 7. pontban írt szabályok vonatkoznak erre az adatkezelésre is. 

Amennyiben a jegyek esetleges visszaváltása miatt, vagy más okból a vásárló számára vissza kell téríteni a jegy vagy más termék árát, és a vásárló a vásárlás során nem adott meg banki adatokat, illetve nem bankkártyával fizetett, a visszatérítéshez szükségessé válhat a vásárló bankszámlaszámának bekérése, illetve más olyan adatoknak a bekérése, amelyet a visszatérítést végző pénzintézet ehhez a művelethez megkövetel. Ebben az esetekben az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Egyebekben a 7. pontban írt szabályok vonatkoznak erre az adatkezelésre is. 

7.B. Bizonyos rendezvények esetén a rendezvény szervezője a fentieken túlmenő adatok megadását kéri a jegy- illetve bérletértékesítés során. Ennek oka lehet például a rendezvény helyszínére vonatkozó speciális biztonsági ellenőrzés szükségessége (pl. zárt katonai objektumok, őrzött állami létesítmények), speciális beléptetési előírás, jogszabályi előírás (pl. szállás foglalásához szükséges adatok), vagy a rendezvény szervezője által megállapított más ok. Ezeknek az adatoknak a kezelője nem az INTERTICKET Kft., hanem a rendezvény szervezője. Ezekben az adatkezelésekben – a rendezvény szervezőjével megkötött adatfeldolgozási szerződés alapján – az INTERTICKET Kft. adatfeldolgozóként jár el. Ezeknek az adatoknak a kezelésére vonatkozó tájékoztatót adatkezelőként a rendezvény szervezője készíti el, amelynek linkjét a vásárláskor használt weblapon közzétesszük. 

8.Online bérlet, ajándékkártya, kedvezménykártya, Kultúra kártya vásárlás/megújítás

Az adatkezelés célja: a weboldalon található webshop szolgáltatásnak a bérletvásárláshoz, ajándékkártya/kedvezménykártya/kultúra kártya vásárláshoz kapcsolódó biztosítása, a megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a felhasználó beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése, a fizetés lebonyolításának lehetősége a fizetési szolgáltató segítségével, a felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a kártyán található egyenleg nyilvántartása, a kártyával történt vásárlások nyilvántartása, a kártyához kapcsolódó kedvezmények és előjogok nyilvántartása, a bérlethez kapcsolódó jogok biztosítása (beleértve a megújításra vonatkozó előjogokat, amennyiben a rendezvény szervezője biztosít ilyet), a szerződés teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a bérlet éves megújítási lehetőségéről való tájékoztatás (e-mail, vagy postai küldemény formájában), a következő bérletes előadásról szóló emlékeztető (e-mail, vagy postai küldemény formájában), szabadbérlet esetén havi két alkalommal tájékoztatás az előadóhely műsorairól, rendezvényeiről (e-mail forma), - a Felhasználó választásának elősegítésére.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, telefonszám (a fizetési szolgáltató által megkövetelt adat, de esetleges műsor-, helyszín-, időpontváltozás esetén lehetőséget ad arra is, hogy ügyfélszolgálatunk, vagy a rendezvény szervezője azonnal értesíthesse a jegyvásárlót), e-mail cím, az előzetes regisztráció során megadott jelszó, házhozszállítás kérése esetén a megadott szállítási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, vevőkód, ajándékutalvány száma, egyenlege, kultúra utalvány száma, egyenlege.  

Az adatok törlésének határideje: bérlet esetében a tranzakció időpontjától számított 36 hónap leteltével. Ajándékkártya, kedvezménykártya, Kultúra kártya esetében, amennyiben az adott kártyának van lejárati ideje, úgy a lejárati időtől számított 6 hónap, ha pedig az adott kártyának nincs lejárati ideje, úgy a tranzakciót követő 18 hónap elteltével töröljük az adatokat. Amennyiben a megvásárolt kártyához adókedvezmény társul (pl. Kultúra kártya), úgy az adatok megőrzésének idejét a mindenkor hatályos jogszabályok írják elő, a jogalap GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlási tranzakció meghiúsulása.

A személyes adatok forrása: az érintett.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatokat a Szolgáltató ügyfélszolgálatának munkatársai ismerik meg. 

8.A. Amennyiben a 8. pontban jelzett adatmegőrzési idő alatt, a vásárlási tranzakcióval kapcsolatosan jogvita alakul ki, a Szolgáltató az adatokat az elévülési időn belül (5 év) őrzi meg az adatokat, ennek jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont. Egyebekben a 8. pontban írt szabályok vonatkoznak erre az adatkezelésre is.

Amennyiben a bérletek/jegyek esetleges visszaváltása miatt, vagy más okból a vásárló számára vissza kell téríteni a bérlet vagy más termék árát, és a vásárló a vásárlás során nem adott meg banki adatokat, illetve nem bankkártyával fizetett, a visszatérítéshez szükségessé válhat a vásárló bankszámlaszámának bekérése, illetve más olyan adatoknak a bekérése, amelyet a visszatérítést végző pénzintézet ehhez a művelethez megkövetel. Ebben az esetekben az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Egyebekben a 8. pontban írt szabályok vonatkoznak erre az adatkezelésre is. 

8.B. Bizonyos rendezvények esetén a rendezvény szervezője a fentieken túlmenő adatok megadását kéri a jegy- illetve bérletértékesítés során. Ennek oka lehet például a rendezvény helyszínére vonatkozó speciális biztonsági ellenőrzés szükségessége (pl. zárt katonai objektumok, őrzött állami létesítmények), speciális beléptetési előírás, jogszabályi előírás (pl. szállás foglalásához szükséges adatok), vagy a rendezvény szervezője által megállapított más ok. Ezeknek az adatoknak a kezelője nem az INTERTICKET Kft., hanem a rendezvény szervezője. Ezekben az adatkezelésekben – a rendezvény szervezőjével megkötött adatfeldolgozási szerződés alapján – az INTERTICKET Kft. adatfeldolgozóként jár el. Ezeknek az adatoknak a kezelésére vonatkozó tájékoztatót adatkezelőként a rendezvény szervezője készíti el, amelynek linkjét a vásárláskor használt weblapon közzétesszük.

9.Regisztráció

Az adatkezelés célja: Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. Bizonyos szolgáltatások a weboldalon kizárólag regisztrált Felhasználók számára elérhetők. Ilyen szolgáltatások a blog és komment írás, a kommentek értékelésének lehetősége, és a követő funkció (alkotók, előadóhelyekről, programokról történő értesítések kérése). Kényelmi szolgáltatás keretében a weboldal személyes menüpontjaként megnyíló fiókban a felhasználó szerkesztheti személyes adatait, megtekintheti, és letöltheti jegyeit, számláit, nyomon követheti kommentjeit, az általa korábban megtekintett oldalakat, az általa adott értékeléseket, módosíthatja követő szolgáltatásait és hírlevél feliratkozásait, és amennyiben törzsvásárlói rendszer tagja, megtekintheti pontjai egyenlegét. A fiókban tárolt sokszínű személyes adat kezelése szükségképpen profilalkotást is jelent.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. 

A kezelt adatok köre: e-mail cím, jelszó és mindazon személyes adatok, melyet a Felhasználó a vásárlás során vagy a fiókban megadott: címe, számlázási címe, telefon elérhetősége. A kezelt adatok közé tartozhatnak a Felhasználó által a megrendelései során vásárolt termékek, a vásárlások időpontja, számlája, a Felhasználó kommentjei és azok értékelése, a Felhasználó által értékelt kommentek, előadások, alkotók, előadóhelyek értékelései, a Felhasználó által követésre megjelölt alkotók, előadóhelyek, programok, az általa megtekintett oldalak, hírlevél feliratkozásai, és törzsvásárlói pontjai. 

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja. Ha a Felhasználó nem végez aktivitást, így a Szolgáltató által nyújtott egyetlen szolgáltatást sem vesz igénybe, a Szolgáltató a regisztrációtól számított 3 év elteltével a regisztrációt törli. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal kényelmi funkcióit és szolgáltatásait a felhasználó nem tudja igénybe venni. 

A személyes adatok forrása: az érintett.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatokat a Szolgáltató ügyfélszolgálatának munkatársai ismerik meg. 

10.Értesítő szolgáltatás

Az adatkezelés célja: Az értesítő szolgáltatás lehetővé teszi a jegyvásárló számára, hogy az előadással kapcsolatos technikai információkon (az előadással kapcsolatos technikai értesítések, így pl. előadás változásai, elmaradása, időpontváltozás, parkolási információk stb.) túlmenően igénybe vehessen olyan értesítő szolgáltatásokat, mint az előadás előtti emlékeztető, az előadás utólagos véleményezése, valamint az automatikus tájékoztatók (kosárelhagyási emlékeztető, újra megvásárolhatóvá váló jegy stb.).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. 

A kezelt adatok köre: e-mail, név, opcionálisan telefonszám, ha a vásárló az értesítéseket SMS-ben szeretné megkapni, Facebook Messenger azonosító, amennyiben az értesítéseket Messenger chatboton keresztül szeretné megkapni.

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja. Ha a Felhasználó nem végez aktivitást, így a Szolgáltató által nyújtott egyetlen szolgáltatást sem vesz igénybe, a Szolgáltató az értesítő szolgáltatásra való regisztrációtól számított 3 év elteltével a regisztrációt törli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal kényelmi funkcióit a felhasználó nem tudja igénybe venni, nem kap értesítéseket a változásokról.

A személyes adatok forrása: az érintett.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatokat a Szolgáltató ügyfélszolgálatának munkatársai ismerik meg. 

11.Számlázás

Az adatkezelés célja: a vásárlási tranzakciókhoz tartozó számviteli bizonylat kiállítása és a jogszabályokban foglalt határidőben történő megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont. 

A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, áfás számla esetén adószám (amennyiben a vásárló megadta), valamint az e-mail cím a számla kiküldéséhez és esetleges ismételt kiküldéséhez. 

Az adatok törlésének határideje, az adatkezelés időtartama: 8 év, illetve a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban meghatározott időtartam.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlás meghiúsulása.

A személyes adatok forrása: az érintett.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatokat a Szolgáltató ügyfélszolgálatának, valamint marketing osztályának munkatársai ismerik meg. 

Adatfeldolgozó: A számlázás technikai feltételeit az alábbi társaság biztosítja: Számlázz.hu, KBOSS.hu Kft. (adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b).

12.Személyre szabott ajánlatok, profilalkotás

Az adatkezelés célja: A profilalkotás segít abban, hogy a weboldal és a hírlevelek ajánlóiban a Felhasználó releváns, személyre szóló ajánlatokkal találkozzon. A profilalkotás segíti az adatfeldolgozót abban, hogy a vásárlói számára a legmegfelelőbb kínálatot állítsa össze.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. 

A kezelt adatok köre: e-mail, név, cím, a webhely használatához kapcsolódó információk (látogatás időpontja, időtartama, a megtekintett oldalak, az oldalakon történő átkattintások, a kereső használata), a kosár használata (megrendelési azonosító, termékek, azok termék kategóriái, értékei), vásárlások (tranzakció időpontja, értéke, a termék, annak kategóriája, igénybe vett kedvezmény, fizetési mód), technikai információk (IP cím, cookie azonosító, böngésző típusa, eszköz típusa, Google, Facebook, Hotjar, Findgore, Prefixbox azonosítók, forrásoldal), hírlevél és értesítő üzenet használati adatai (e-mail megnyitás időpontja, eszköze, átkattintott linkek, vásárlási adatok), a blog-rendszer használatához kapcsolódó adatok (kommentek, értékelések, átkattintott linkek).

A profilalkotáshoz kapcsolódóan automatizált döntéshozatal nem történik. 

A profilalkotás logikája: az ajánlórendszer a kezelt adatok alapján a vásárló számára vélelmezetten legmegfelelőbb programok listáját kínálja fel megjelenítésre a weboldalon és a Szolgáltató által küldött üzenetekben.

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja. Ha a Felhasználó nem végez aktivitást, így a Szolgáltató által nyújtott egyetlen szolgáltatást sem vesz igénybe, a Szolgáltató a profilalkotásra történt feliratkozástól számított 3 év elteltével a regisztrációt törli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldalon és a hírlevelekben nem a Felhasználó számára releváns ajánlatok jelennek meg, a Felhasználó nem tudja igénybe venni a regisztrációhoz kötött kényelmi szolgáltatásokat.

A személyes adatok forrása: az érintett.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatokat a Szolgáltató ügyfélszolgálatának, valamint marketing osztályának munkatársai ismerik meg. 

13.Elektronikus hírlevél

Az adatkezelés célja: Reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Amennyiben a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, a Szolgáltató saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küldhet neki. A Szolgáltató lehetőség szerint törekszik arra, hogy a lakóhely, illetve korábbi vásárlások, és más, a profilalkotás körében gyűjtött adatok alapján releváns, a Felhasználó érdeklődésére számot tartó rendezvényt ajánljon fel a hírlevél olvasóinak.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, postai irányítószám, telefonszám, valamint a profilalkotás körében gyűjtött adatok.

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor. Ha a Felhasználó nem végez aktivitást, így a Szolgáltató által nyújtott egyetlen szolgáltatást sem vesz igénybe, a Szolgáltató a hírlevél feliratkozástól számított 3 év elteltével a regisztrációt törli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Felhasználó nem kap értesítéseket a programokról.

A személyes adatok forrása: az érintett.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatokat a Szolgáltató ügyfélszolgálatának, valamint marketing osztályának munkatársai ismerik meg. 

14. A Szolgáltató lojalitás programjában való részvétel

Az adatkezelés célja: a Szolgáltató által a Jegy.hu weboldal rendszeres vásárlói számára meghirdetett törzsvásárlói programban történő részvételének biztosítása.  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, postai irányítószám, telefonszám, valamint a profilalkotás körében gyűjtött adatok.

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja. Ha a Felhasználó nem végez aktivitást, így a Szolgáltató által nyújtott egyetlen szolgáltatást sem vesz igénybe, a Szolgáltató a lojalitás programba történő regisztrációtól számított 3 év elteltével a regisztrációt törli.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Felhasználó nem tud részt venni a Szolgáltató által meghirdetett törzsvásárlói programban.

A személyes adatok forrása: az érintett.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatokat a Szolgáltató ügyfélszolgálatának munkatársai ismerik meg. 

15.Süti kezelés («Cookie») 

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ-csomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A sütik segít az érintett Felhasználó érdeklődési körének, internet használati szokásainak, honlap-látogatási történetének követésében, annak érdekében, hogy a Felhasználó vásárlási élménye optimális legyen. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a Felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kaphatnak. A sütik kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A sütik segítségével a Szolgáltató névtelen (anonim) statisztikákat is készíthet az oldallátogatók szokásairól, így még jobban személyre tudjuk szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

A Szolgáltató weboldala kétféle típusú sütit használ:

- Ideiglenes sütik – az oldal használatához elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik. Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem jelennek meg, a böngészés akadályozottá válik, a jegyek kosárba rakása illetve a banki fizetés nem tud megfelelően megvalósulni. 

- Állandó sütik, melyek webes kereső beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközön maradnak, amíg azokat a Felhasználó nem törli. Ezeken belül beszélhetünk belső vagy külső sütiről. Amennyiben a Szolgáltató webszervere telepíti a sütit és a saját adatbázisba kerül továbbítása az adat, akkor belső sütiről beszélünk. Amennyiben a sütit a Szolgáltató webszervere telepíti, de külső szolgáltatóhoz történik az adattovábbítás, akkor külső sütiről beszélünk. Ilyen külső sütik a harmadik féltől származó sütik is, melyeket harmadik fél helyez el a Felhasználó böngészőjében (Google Analitika, Facebook Pixel). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőben elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.  Az állandó sütik célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. 

A weboldal látogatása során a bejelentkező-oldalon található süti figyelmeztetésen található nyomógombbal adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását ahhoz, hogy az állandó sütik a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató hozzáférhessen. 

A Felhasználó a böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a sütikkel kapcsolatos tevékenységet. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Ismételten felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben a sütik használata nélkül előfordulhat, hogy a Felhasználó nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását, így különösen a fizetési szolgáltatásokat. A sütikre vonatkozóan további információkat olvashat a Jegy.hu oldalon megjelenő süti figyelmeztető sávban található linkre kattintva. 

Az adatkezelés célja: a fizetési tranzakciók lebonyolítása a fizetési szolgáltatóval, a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal. 

Az adatkezelés időtartama: az ideiglenes sütik addig tárolódnak, amíg a felhasználó az adott típusú összes böngészője bezárásra nem kerül. Az állandó sütik 1 évig tárolódnak a felhasználó számítógépén vagy ameddig azok a Felhasználó nem törli azokat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, a fizetési tranzakciók sikertelensége, analitikai mérések pontatlansága. 

A személyes adatok forrása: az informatikai rendszer által automatizáltan generált adatok.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: nincs 

16.Helymeghatározás 

Amennyiben a Felhasználó mobil eszközről (pl. ún. okostelefon) veszi igénybe a szolgáltatást, úgy a helymeghatározást igényló funkciók használatához applikáció letöltésekor a program engedélyt kérhet a tartózkodási hely, mint adat használatára (pl. «közelben» funkció használata esetén). 

Az adatkezelés célja: A felhasználó engedélye esetén az applikáció olyan személyre szabott kereséseket tud felkínálni, amely figyelembe veszi azt, hogy a felhasználó az adott pillanatban hol tartózkodik. A tartózkodási hely, mint adat, az Adatkezelő rendszerében rögzítésre nem kerül, csak az adott tranzakció során elérhető egyes funkciók (pontosabb keresés, „közelben” funkció stb.) igénybevételét teszi lehetővé.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

A kezelt adatok köre: a felhasználó földrajzi helyzete egy adott időpontban, IP cím. 

Az adatkezelés időtartama: 3 nap 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a mobil eszköz szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége. 

A személyes adatok forrása: az informatikai rendszer által automatizáltan generált adatok.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: nincs

17.Statisztikai adatok

Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

18.A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok

Technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként naplóz (pl. IP cím, session ID). Az internet működéséből adódóan az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – az internet használatával - automatikusan naplózza. Az internet ezen automatikus szerver-kliens kommunikációk nélkül nem működik. Ezen adatok egyéb Felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő napló-fájlok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. 

19.Telefonbeszélgetések rögzítése

A Szolgáltató az ügyfélszolgálatra érkező, bejövő és kimenő telefonbeszélgetéseket rögzíti. 

Az adatkezelés célja: az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság és a követelés esetleges behajthatatlanságát alátámasztó bizonyíték szolgáltatása, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás, jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok. 

Az adatok törlésének határideje: öt év. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: telefonon keresztüli segítségnyújtás elmaradása. 

A személyes adatok forrása: az érintett.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatokat a Szolgáltató ügyfélszolgálatának munkatársai ismerik meg. 

20.A Szolgáltató ügyféllevelezése (email) 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba a Szolgáltatóval. A Szolgáltató minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl. 

21.Web-analitikai mérések

A Google Analitika, mint külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található az alábbi linken: http://www.google.com/analytics. A Google Analitika adatait a Szolgáltató kizárólag statisztikai célokra használja, az oldal működésének optimalizálására.

A személyes adatok forrása: az informatikai rendszer által automatizáltan generált adatok.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: nincs

22.Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

23. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

24. A személyes adatok megismerésére jogosultak a Szolgáltatóval munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak, a termékek kiszállításában közreműködő futárszolgálat munkatársai (amennyiben a kiszállítást a vásárló kérte), valamint az Adatfeldolgozók.

III/A. Egyes kiemelt sporteseményekkel kapcsolatos speciális adatkezelések (a kiemelt sporteseményekre vonatkozó speciális információkat, a könnyebb áttekinthetőség kedvéért dőlt betűs szövegezéssel közöljük)

1. Az Interticket Kft. és az MLSZ közötti megállapodás értelmében az Interticket Kft. jogosult a magyar válogatott mérkőzéseire jegyet értékesíteni az MLSZ megbízása alapján. A jegyértékesítés folyamatát és az adatkezelés lényeges elemeit közösen határozta meg az MLSZ és az Interticket, a jegyértékesítési folyamat az MLSZ közreműködésével valósul meg, mivel az MLSZ a mérkőzések szervezője, így az MLSZ és az Interticket Kft. közös adatkezelőként jár el a jegyértékesítés során.

2. Egyes kiemelt sporteseményekkel kapcsolatos speciális adatkezelési esetkör bemutatása és kezelt adatok köre

A jegyértékesítés az alábbi adatkezelési folyamat szerint valósul meg:

a)Jegyvásárlás online vagy pénztárban klubkártyával vagy személyes adatok megadásával

b)Ellenőrzés a Sportrendészeti Nyilvántartásban (a továbbiakban: SRNY) névre szóló jegyértékesítés esetén

c)Szurkolói Klub tagság ellenőrzése, kedvezmények érvényesítése

d)Jegy kiállítása

e)Jegycsere

f)Jegy vonalkódjának továbbítása a Puskás Aréna beléptető rendszere felé

g)MLSZ számára riport adatok átadása

3. Jegyvásárlás [a)-d) pont szerinti adatkezelések]

Adatkezelés folyamata, célja és adatkezelő személye

A vásárló pénztárban és online is tud jegyet vásárolni a magyar válogatott Puskás Arénában tartott mérkőzéseire.

Jegyek személyesen az InterTicket országos jegyirodai hálózatában vásárolhatók. A jegyirodák elérhetősége megtalálható a Jegy.hu weboldalon.

Pénztári jegyvásárlás

Ha a vásárló pénztárban szeretne jegyet venni és az értékesítés névre szólóan történik, akkor három kötelező adatot kell megadnia (név, szül. idő és hely), amit be kell rögzíteni az Interticket Kft. jegyértékesítő rendszerébe és opcionális adatként az anyja neve adat rögzíthető.

A vásárlás megvalósulhat más személy részére is, ilyen esetben az adatkezelés nem különbözik attól, amikor saját névre vásárol valaki jegyet.

A jegyvásárlás főszabály szerint nincs személyazonosság igazoláshoz kötve. Ugyanakkor az MLSZ, mint szervező dönthet úgy, hogy megköveteli, hogy a jegyvásárlás során a vásárló mutassa be Klubkártyáját, Futballkártyáját (a továbbiakban együtt: szurkolói kártya) vagy személyazonosító igazolványát.

Az MLSZ által szervezett mérkőzéseken is használható a klubcsapatok által kiállított Klubkártya jegyvásárlási célból.

A jegyvásárlással kapcsolatban megadott adatokat az Interticket Kft. kezeli, aki az MLSZ megbízásából bizományosi értékesítést végez. Az MLSZ szerepe az adatkezelésben abban merül ki, hogy előírhatja a névre szóló jegyértékesítést, valamint a beléptetés és biztonsági előírások betartása miatt, a lent külön kifejtettek szerint kezeli a megadott adatokat.

A vásárlásról számlát az Interticket Kft. állít ki a vásárló részére, amelyhez a vásárló nevét és lakcímét kezeli.

A névre szóló jegy- és bérletértékesítéshez kapcsolódó adatkezelés célja az Stv. 72/B. § szerint a stadionbiztonsági követelményeknek megfelelő jegyértékesítés megvalósítása. 

A hivatkozott jogszabály alapján az adatok a sportrendezvény helyszínén vagy a sportrendezvény helyszínének megközelítése, illetve az onnan való távozás során elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető- vagy szabálysértési eljárás, továbbá a sportrendezvényen történő részvételből való kizárás céljából használhatók fel.

A jegyértékesítéshez kapcsolódó adatkezelés beléptető rendszer alkalmazása esetén az Stv. 72. § (3) és (4) bekezdése alapján kötelező, azonban szurkolói kártya használata csak akkor kötelező, ha az MLSZ az adott mérkőzésre kötelezővé teszi.

A jegyvásárlást megelőzően az Interticket Kft. ellenőrzi a Szurkolói Klub tagság miatti kedvezmények meglétét és kedvezményt érvényesít névre szóló jegyértékesítés esetén.

Személyazonosság kötelező igazolása esetén:

•a vásárláshoz a vásárlónak be kell mutatnia szurkolói kártyáját vagy személyazonosító igazolványát (más személy nevében megvalósuló vásárlás esetén annak a személynek a klubkártyája, vagy személyazonosító igazolványa szükséges, akinek a nevére a jegy szólni fog),

•a szurkolói kártya számával (vonalkódjával) a jegyvásárláshoz szükséges név, születési hely és idő adatok (anyja neve adat is, ha megadta a kártya kiváltásakor) betölthetők a szurkolói kártya regiszter segítségével,

•ennek hiányában a jegyvásárláshoz szükséges adatokat a pénztáros rögzíti a rendszerben a megadott igazolvány vagy szurkolói kártya adatai alapján.

Amennyiben a jegyvásárlásnak nem feltétele a szurkolói kártya megléte és bemutatása, a jegyvásárláshoz szükséges adatokat a pénztáros a vásárló által átadott információk alapján rögzíti és ezek alapján állítja ki a jegyet, de az adatok igazolásához a klubkártyát vagy személyazonosító igazolvány bemutatását kérheti.

A névre szóló jegyértékesítés esetén figyelembe kell venni azonban, hogy ilyen esetben is megvalósul a beléptetés során a személyazonosság ellenőrzés és ha a jegyen szereplő adat és a személyazonosító igazolványon szereplő adat nem egyezik akkor a vásárló a mérkőzésre nem léptethető be. 

A jegyvásárlás mögötti informatikai rendszer a megadott vásárlói adatok alapján megvizsgálja, hogy az adott személy kitiltott, eltiltott vagy kizárt-e (azaz bekérdez a Sportrendészeti Nyilvántartásba - SRNY).

Amennyiben az előzetesen megadott személyes adatok alapján találat van, a vásárló megadhatja anyja nevét abban az esetben is, ha először ezt nem adta meg. Ekkor a rendszer újabb ellenőrzést végez. Ez a lehetőség nem illeti meg a vásárlót abban az esetben, ha Klubkártyával, vagy Futballkártyával vásárol.

Nem vásárolhat olyan személy jegyet a mérkőzésre, illetőleg olyan személy részére jegy nem vásárolható, aki az SRNY-ben szerepel az adott mérkőzésre és/vagy helyszínre vonatkozóan.

Pozitív válasz esetén (kitiltott/eltiltott vagy kizárt státusz esetén) a jegyrendszerben nem tárolódik el a vásárló vagy a jegyvárományos személyes adata, viszont az SRNY naplójában elérhető az érintett adatai, amely arra vezethető vissza, hogy már a vásárlási kísérlet is szabálysértésnek minősül.

Ha nem szerepel az SRNY-ben a vásárló vagy a jegyvárományos, akkor a vásárló jegyvásárláshoz szükséges személyes adatai (név, születési hely és idő, opcionálisan anyja neve) a központi jegyértékesítő informatikai rendszer adatbázisában kerülnek tárolásra.

Névre szóló jegyértékesítés során a név és születési idő adatok a jegyre is felkerülnek.

Online jegyvásárlás

A jegyvásárláshoz szükséges adatok:

•névre szóló jegyértékesítés estében: név, születési hely és idő, egy opcionális adat: vásárló anyja neve, valamint

•szurkolói kártyához kötött jegyértékesítés esetén a kártya száma és PIN kódja.

Online vásárlás során a jegyvásárlás az Interticket Kft. által üzemeltetett webes rendszerben valósul meg. A kezelt személyes adatok köre és a jegyvásárlás folyamata megegyezik a pénztárban megvalósuló folyamattal.

Amennyiben a jegyértékesítés egy adott mérkőzésre nem névre szólóan történik és online vásárlásra kerül sor, csak a jegyvásárló, regisztrációnál megadott adatait kezeli az Interticket Kft.

Amennyiben klubkártyával adja meg az adatokat, akkor a kártyaszámot és a hozzá tartozó titkos PIN kódot kell bevinni a rendszerbe, és az informatikai rendszer a megadott adatok alapján tölti be a vásárlónak a vásárláshoz szükséges személyes adatait.

Amennyiben a fizetés bankkártyával történt, az érintett bank által kért adatokat a vásárló önmaga adja meg a fizetési szolgáltató saját felületén, ezzel kapcsolatban az Interticket Kft. a kártyaadatokhoz nem fér hozzá, adatkezelési műveletet nem végez.

Adatkezelés időtartama

Az online jegyértékesítési rendszerben a regisztráció során megadott adatokat az Interticket Kft. a regisztráció törléséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

A jegyértékesítés érdekében kezelt adatokat a jegyértékesítő rendszerből a mérkőzést követő 60 nap után – amennyiben az erre jogosult hatóság nem szólítja fel az MLSZ-t, mint szervezőt az adatok további, maximum 30 napig tartó megőrzésére - a személyes adatok törlődnek a jogszabályi előírásoknak megfelelően.   

A számlákat az Interticket Kft. 8 évig, mint számviteli bizonylat megőrzi.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség, mivel az Stv. 72. § (1) bekezdése alapján a szervező a résztvevők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző rendszert (a továbbiakban: beléptető rendszer) alkalmazhat, a labdarúgás sportág tekintetében a kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény és a fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében - amennyiben beléptető rendszer alkalmazásának kötelezettségét az Országos Rendőr-főkapitányság elrendelte, vagy a szervező önállóan így dönt - beléptető rendszert alkalmaz.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján beléptető rendszer alkalmazása esetén a szervező, vagy a szervező megbízása alapján eljáró, jegyértékesítést végző személy csak névre szóló belépőjegyet vagy bérletet értékesíthet.

Ugyanezen szakasz (4) bekezdése alapján a szervező vagy a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy a belépőjegy, bérlet eladásakor, valamint a beléptetés során jogosult a néző személyazonosságát a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány alapján megállapítani.

Ugyanezen szakasz (5) bekezdése alapján a beléptető rendszer alkalmazása esetén a szervező vagy a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy a belépőjegy vagy a bérlet értékesítésekor a néző személyazonosságát egybevetheti az SRNY adataival.

Az online felületen elvégzett regisztráció esetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a vásárló önkéntesen megadott hozzájárulása. 

A számla kiállítása és megőrzése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség, számla kiállítását az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 159. § (1) bekezdése írja elő, a megőrzést a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

A jegyvásárlással kapcsolatos adatkezelés mögött általánosan megjelenik a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítésével kapcsolatos jogalap is, hiszen a jegyvásárláshoz megadott adatok kezelése nélkül az Interticket Kft. nem tud jegyet eladni a vásárló számára. 

4. Jegycsere

Adatkezelés folyamata, célja és adatkezelő személye

Amennyiben a vásárló névre szóló jegyet vásárolt és azt szeretné átadni más személynek, arra van lehetősége a jegycsere keretében. A jegycserét az Interticket Kft. végzi el a vásárló kérésére. 

A jegycserével kapcsolatban az új jegytulajdonos esetében is el kell végezni a jegyvásárlási folyamatnál írt adatkezeléseket, azzal az eltéréssel, hogy az új jegytulajdonosnak nem ad számlát az Interticket Kft.

Adatkezelés időtartama

Az új jegyvásárló adatainak tárolására a jegyvásárlásnál írtak az irányadók.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a jegycserére vonatkozóan a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint korábbi jegytulajdonos felé a vele kötött szerződés teljesítése, amely magában foglalja a jegycsere lehetőségét is. Az új jegytulajdonos esetében az adatkezelés jogalapja a jegyvásárlásnál írtakkal egyezik meg.

5. Jegy vonalkódjának továbbítása a Puskás Aréna beléptető rendszere felé

Adatkezelés folyamata, célja és adatkezelő személye

Az Interticket Kft. számára kötelezettség a jegyvásárlásnál adott jegy vonalkódjának továbbítása a Puskás Aréna beléptető rendszere számára. Önmagában a vonalkód nem tartalmaz személyes adatot, viszont más adatokkal együtt az Interticket Kft. és az MLSZ be tudja azonosítani, hogy a vonalkódhoz tartozó jegynek ki a vásárlója (névre szóló jegyértékesítés esetén). 

A vonalkód továbbítása elengedhetetlen, mivel ennek hiányában a beléptető rendszer nem ismeri fel az érvényes jegyeket. 

Adatkezelés időtartama

A vonalkód elveszíti személyes adat minőségét, amikor az Interticket Kft. és az MLSZ törli a megismert, hozzá kapcsolódó személyes adatokat. A törlésre a jegyvásárlásnál írt szabályok az irányadóak.  

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az Interticket Kft. és a vásárló között létrejött szerződés teljesítése, mivel az adatátadás nélkül a beléptetés nem biztosítható a mérkőzésre beléptető rendszer alkalmazása esetében.

6. Az MLSZ számára riport adatok átadása

Az Interticket Kft. ennek adatkezelésnek keretében a hatályos jogszabályok szerint személyes adatokat átad az MLSZ-nek, mint a magyar válogatott mérkőzéseinek szervezőjének. Ebben az esetben az MLSZ jár el adatkezelőként. Az adatkezelés keretében az MLSZ megkapja a jegyvásárláshoz megadott adatokat az Interticket Kft. által biztosított jegyértékesítési rendszerben, a pontos ülőhely adatokkal kiegészítve. Az adatkezelés célja, hogy az MLSZ, mint a mérkőzés szervezője el tudja látni a sportól szóló törvény szerint előírt beléptetéssel, biztonságos megrendezéssel kapcsolatos feladatait. Emellett az adatok MLSZ általi kezelését előírja az UEFA Safety and Security Regulations 16.01 és 16.02 és 16.03 pontja is, amely elírja az MLSZ számára, hogy rendelkezzen a jegytulajdonosok személyes adataival. Az MLSZ az ülőhelyhez kapcsolt személyes adatok alapján tudja azonosítani a jegytulajdonost, személyéről tájékoztatást tudjon adni egészségügyi szükséghelyzet esetén a kiérkező egészségügyi ellátó személyzetnek is, valamint szabálysértés és bűncselekmény elkövetése, avagy pályarendszabályok megsértése esetében a feljelentés, vagy intézkedés megtételéhez is szükséges az adatok kezelése.

7. Speciális szabályok a kerekesszékes jegyvásárló és kísérője részére

Adatkezelés folyamata, célja

Egyes stadionokban, bizonyos mérkőzések, illetve rendezvények esetén lehetőség van speciálisan kerekesszékes vagy mozgáskorlátozott látogatónak kialakított helyről nézni a mérkőzéseket, illetve esetenként, korlátozott számban lehetőség van mozgáskorlátozottak számára kialakított parkolóhelyek lefoglalására is. Ezeket a helyeket kizárólag a jogosultság igazolásával lehet igénybe venni, a jogosultság ellenőrzése az online jegyvásárlási folyamat, valamint a beléptetés során történik meg. A jegy-, illetve parkolóhely igényeket erre kialakított online űrlapon kell eljuttatni az Interticket Kft.-hez. Az online űrlap eljuttatásával a mozgáskorlátozott jegyvásárló kifejezetten hozzájárul az alábbiakban részletezett adatai kezeléséhez, beleértve azt is, hogy az adatkezelő – a speciális kerekesszékes helyek és parkolóhelyek biztosítása érdekében – az egészségi állapotára vonatkozó adatot is kezel. Az online űrlapon meg kell adni az alábbi adatokat: e-mail cím, amelyre a jegyek kézbesítését kérik, név, születési hely és idő, anyja neve adatok, mind a kerekesszékes, illetve mozgáskorlátozott vásárló, mind a kísérője esetében (amennyiben a kísérő számára megfelelő hely van kialakítva az adott rendezvényen), valamint ezeken túlmenően a kerekesszékes vásárló mozgáskorlátozotti igazolványának száma.  

Az adatkezelő személye, az adatkezelés időtartama megegyezik az online jegyvásárlás pontnál leírtakkal.

Az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása, amelyet a fentiek szerint az online űrlap kitöltésével és az adatkezelő számára való eljuttatással ad meg (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).  

A kiemelt sportesemények esetében, amennyiben a Felhasználó kerekesszékes jegyet, illetve hozzátartozó kisérőjegyet igényel, valamint amennyiben a jegyen szereplő név átírását kezdeményezi egy Google Űrlapot szükséges kitöltenie. Az Űrlapon beérkező adatokat a Szolgáltató a Mérkőzést követő harmadik napon törli.  A Google Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételeiért kattintson ide. 

III/B. Speciális szabályok online rendezvények esetén

1. Személyes vásárlói fiók

Online rendezvények lehetnek élő, és vagy felvételről sugárzott színházi vagy más előadások, rendezvények, stb., amelyek - a jegyvásárlás során megjelölt időpontban vagy időszakban történő - megtekintésére a Vásárló a jegyvásárlással jogosultságot szerez.

Az adatkezelés célja: Az online rendezvények megtekintéséhez személyes vásárlói fiók létrehozása szükséges. A személyes vásárlói fiók kialakításához elérhető, hatályos e-mail címre, valamint a név és jelszó megadására van szükség. Az adatok megadását követően a Szolgáltató rendszere üzenetet küld a megjelölt e-mail címre, annak megerősítését kérve. Az egyes tartalmak megtekintésére szolgáló jogosultságok a személyes vásárlói fiókhoz kötődnek. A személyes vásárlói fiók kialakítása nem azonos a nem-online rendezvények esetében – opcionálisan felkínált, nem kötelező jelleggel alkalmazott –, a jelen Adatkezelési Tájékoztató III/9. pontjában részletezett regisztrációval. Technikai okokból, ennek megfelelően a III/9. pont szerint regisztrált vásárlóknak is szükséges a személyes vásárlói fiók kialakítása, amennyiben online rendezvényt kívánnak megtekinteni. A regisztráció és a személyes vásárlói fiók tehát nem függ össze, igénybevételük egymástól független. 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) b) pont.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, jelszó.  

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri a személyes vásárlói fiók törlését. Ha a Felhasználó nem végez aktivitást, így a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást nem veszi igénybe, a Szolgáltató az utolsó felhasználói aktivitástól számított 3 év elteltével a fiókot törli. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az online rendezvényeket a Felhasználó nem tudja megtekinteni.  

A személyes adatok forrása: az érintett.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatokat a Szolgáltató ügyfélszolgálatának munkatársai ismerik meg. 

2. IP cím

Az adatkezelés célja: A Szolgáltató az online rendezvényekre vonatkozó szolgáltatását – ha az adott előadás leírásánál ettől eltérő információ nem található – területi korlátozásoktól mentesen nyújtja. Egyes előadások esetén azonban lehetséges a területi korlátozás, a szerzői, előadói jogok korlátai, vagy más okok miatt. Ezekben az esetekben a vásárlást megelőzően e korlátozásokra a Szolgáltató, a rendezvény leírásánál felhívja a Vásárlók figyelmét. Területi korlátozás esetén a Szolgáltató jogosult a Vásárló IP címét ellenőrizni, a területi korlátozás betartásának ellenőrzésére, valamint a hozzáférést megtagadni, amennyiben a megtekintés helyszíne a területi korlátozásba ütközne.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) b) pont. 

A kezelt adatok köre: IP cím.  

Az adatok törlésének határideje: Az online rendezvény megtekinthetőségének végéig. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az olyan online rendezvényeket, amelyeknek megtekinthetősége területi alapon korlátozott, a Felhasználó nem tudja megtekinteni.  

A személyes adatok forrása: az érintett (gépi kommunikáció útján).

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: a személyes adatokat a Szolgáltató ügyfélszolgálatának munkatársai ismerik meg.

IV. Az adatok továbbítása, az Adatfeldolgozók megnevezése

1. A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa az alábbi partnereknek. Az adattovábbítás jogalapja: a szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

1.1. A III. 7.-8 pontokban jelzett adatkezelések esetén az adott rendezvény szervezőjének abból a célból, hogy a rendezvény szervezője a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a nézőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve – az előadás elmaradása esetén - a jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse, a vásárlót a rendezvényre beléptesse, valamint a szerződést teljesítse (az előadás megfelelő lebonyolítása). Az adatátadással az adott rendezvény szervezője önálló adatkezelővé válik az átadott adatok vonatkozásában. Az adatátadás megvalósulhat oly módon is, hogy a Szolgáltató a jegykezelésre szolgáló informatikai rendszeréhez («Tickets rendszer») megfelelő hozzáférést enged a rendezvény szervezőjének. Kezelt adatok köre: a III. 7-8. pontban megadott adatok. 

1.2. A III. 11. pont esetén a számlázás technikai feltételeit biztosító szolgáltatónak, mint Adatfeldolgozónak, amely az alábbi: Számlázz.hu, KBOSS.hu Kft. (adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b). Kezelt adatok köre: a III. 11. pontban megadott adatok.

1.3. A Felhasználóknak szóló e-mailek kiküldését, illetve amennyiben az érintett a profilalkotásra engedélyt adott, abban az esetben az ezzel összefüggő feladatokat is, az adatkezelővel kötött szerződés alapján, a Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Rétköz u. 7.), vagy az Emarsys eMarketing Systems AG (Marzstrasse 1, 1150 Bécs, Ausztria) mint adatfeldolgozó végzi. 

1.4. Minden olyan tranzakció esetén, ahol a termék/szolgáltatás ellenértékét online banki szolgáltatás útján lehet megfizetni, a Szolgáltató az adatokat átadja a vásárlás folyamatában részt vevő, a fizetést bonyolító pénzintézetek számára. A feltüntetett adatok átadását a pénzintézet követeli meg a fizetés lebonyolításához, a kért adatok köre pénzintézetenként eltérő. A pénzintézet saját adatbekérő oldalain megadott személyes adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg. Az alábbiakban felsorolt pénzintézetek jelenhetnek meg fizetési szolgáltatóként a weboldalon, a táblázat tartalmazza továbbá azokat az adatokat, amelyek átadását az adott pénzintézet megkívánja. (Nem minden fizetési pénzintézet jelenik meg egy adott időpontban a weblapon.) A pénzintézetek által megkívánt adatok változhatnak, különös tekintettel az ún. erős ügyfélhitelesítés – bankonként eltérő határidőben történő – bevezetésére.

 Fizetési szolgáltató megnevezése  Átadott adatok (kezelt adatok köre)
 OTP  tranzakció összege, név, cím, IP  szám
 OTP Mobil Kft. / SIMPLE  e-mail cím, telefonszám
 CIB  tranzakció összege
 K&H  tranzakció összege, pénznem
Barion név, e-mail cím


- Az OTP Mobil Kft. / SIMPLE / SimplePay Adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

- A Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

1.5. Amennyiben a Felhasználó valamely speciális kedvezményt biztosító eszközzel vásárol úgy az Adatkezelő a kedvezményt biztosító társaságnak vagy pénzintézetnek továbbítja a társaság által megkívánt vásárlói adatokat. Az erre vonatkozó adatkezelési szabályokról a Felhasználó közvetlenül az azt szolgáltató társaságnál kérhet tájékoztatást. Az Adatkezelő az ilyen eszközök azonosítóit, illetve egyéb adatait automatizáltan csak annyiban kezeli, amennyiben a szolgáltató társaság ezt – a vásárlás lebonyolításához, illetve a kedvezmények biztosításához - megköveteli. Az alábbiakban felsorolt társaságok és pénzintézetek jelenhetnek meg a weboldalon, a táblázat tartalmazza továbbá azokat az adatokat, amelyek átadását az adott társaság vagy pénzintézet megkívánja. (Nem minden fizetési szolgáltató vagy társaság jelenik meg egy adott időpontban a weblapon.)

 Fizetési szolgáltató megnevezése  Átadott adatok (kezelt adatok köre)
 OTP SZÉP kártya  tranzakció összege, név, cím e-mail cím, IP szám
 Sponsorem  tranzakció összege, kártyaszám, pénznem
 Supershop  tranzakció összege, kártyaszám, név, születési idő, e-mail cím
 MKB SZÉP kártya  tranzakció összege
 Cafe T-rend  tranzakció összege, kártyaszám

1.6. A III/A. pont esetén, amennyiben az adott mérkőzésre/mérkőzésekre vonatkozóan névre szóló jegyek/bérletek kerülnek kiadásra, valamint a jegy/bérlet tulajdonosa kérheti a jegy/bérlet kinyomtatását plasztikkártyára, úgy az InterTicket Kft. továbbítja a jegy/bérlet adatait, valamint a jegy/bérlet tulajdonosának adatait (név, születési hely és idő, kézbesítési cím, illetve a jegyvásárló által megadott további kézbesítési adatok) a nyomtatást és a kiszállítást végző vállalkozónak:

Cégnév: Szűcs Network Hungary Kft

Székhely cím: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 98.

Cégjegyzékszám: 15-09-073764

Adószám: 14617623-2-15

2. A Szolgáltató, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. 

3. A Szolgáltató a fentiekben nem jelzett adatátadást kizárólag a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén hajt végre. 

V. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

1. A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg. 

2. A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

3. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

4. A Szolgáltató a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

5. A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

6. A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi 

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

7. A Szolgáltató és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és más támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

8. A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Szolgáltató további intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

9. A Szolgáltató az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

10. A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

11. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert módon – nem 100 %-os biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

VI. Az érintettek jogai 

1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve a Szolgáltatónak a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában írt elérhetőségein. 

A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a regisztrált e-mail címen vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

2. A tájékoztatáshoz való jog

 A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában írt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. 

3. A hozzáféréshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Szolgáltatótól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Szolgáltató

• - milyen személyes adatait; - milyen jogalapon; - milyen adatkezelési cél miatt; - mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy 

• mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; 

• milyen forrásból származnak a személyes adatai; 

• alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is. 

A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Szolgáltató köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött. 

E-mailben küldött tájékoztatáskérést – kivéve, ha az érintett magát más módon hitelt érintően azonosítja - az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az interticket@interticket.hu címre kell eljuttatni.

4. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. 

5. Az érintett kérelmére az információkat a Szolgáltató elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

6. A helyesbítéshez való jog 

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Szolgáltató módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Szolgáltató a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

7. A törléshez való jog 

Az érintett – amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásán alapul - jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn. 

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike alapján: a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve a Szolgáltató jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

9. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Szolgáltató korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben 

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Hatóság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

10. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni. A Szolgáltató az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

11. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Hatóság az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban. 

12. A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Szolgáltató a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Szolgáltatónak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők. 

13.Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés 

- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 

- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

14.Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

15.Eljárási szabályok 

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

16. Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

17. A Szolgáltató a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

18. A Szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Szolgáltató tájékoztatja e címzettekről. 

19. A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

20.Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

VII. Jogérvényesítési lehetőségek:

1. Kérdéseivel, illetve észrevételeivel keresse az Adatvédelmi tisztviselőt a jelen Adatkezelési tájékoztató I. pontjában részletezett elérhetőségein. 

2. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

3. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu

 

MELLÉKLET

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott definíciók

1.személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

2.adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

3.az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 

4.profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

5.adatkezelő: az jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; 

6.adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

7.címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

8.harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

9.az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

10.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

11.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

12.EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

13.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

14.felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltató honlapján regisztrál vagy regisztráció nélkül vásárol;

15.harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

16.nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

 

 

 

Ajándékozz jegy.hu
ajándékutalványt!

Az ajándékutalvány a Jegy.hu rendszerében használható fel az elérhető programokra (színház, koncert, fesztivál, sport) történő jegyvásárláskor.

Kultúrát otthonról
online.jegy.hu

Élvezd otthonod kényelméből az online streaming kínálatunkat!

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Ha szeretnél értesülni legfrissebb ajánlatainkról, aktuális kedvezményeinkről és induló jegyelővételeinkről iratkozz fel hírlevelünkre!

Figyelem! A vásárlási időkorlát hamarosan lejár!
becsült lejárati idő:
00:00

tétel a kosárban

összesen:


Lejárt a vásárlási időkorlát! Kérjük, állítsd össze a kosarad újra!